Jsme si vědomi , že základním předpokladem obchodního úspěchu naší společnosti je rozsah a kvalita námi realizovaných služeb a od nich se odvíjející spokojenost zákazníků. Nástrojem ke stálému monitorování a naplňování požadavků a potřeb zákazníků je systém kvality, jehož prostřednictvím se snažíme neustále zlepšovat jakost našich produktů. Pro neustálé zlepšování kvality a efektivnosti zavedeného systému managementu kvality průběžně prohlubujeme povědomí zaměstnanců, že každý má svůj podíl odpovědnosti a z toho plynoucí pocit důležitosti a sounáležitosti s organizací.
Jednou z klíčových součástí strategie společnosti je politika kvality, kterou vedení společnosti stanovuje na období tří let, během kterých ji pravidelně přezkoumává z hlediska trvalé vhodnosti. Všichni pracovníci naší společnosti jsou povinni pracovat v souladu s touto politikou kvality a pomáhat při zajišťování na ní navazujících cílů kvality, které vedení společnosti stanovuje pro příslušný kalendářní rok.

Vedení společnosti EKRO CZ s.r.o. přijalo na jednání dne 25.1.2016 tuto politiku kvality a s ní související záměry:

Zaměření na zákazníka

Strategickým cílem společnosti je trvalé a systematické uspokojování potřeb zákazníků s ohledem na jejich požadavky – rozsah a kvalitu zboží a služeb. Zákazník a jeho spokojenost je prvotní, protože pouze spokojený zákazník se k nám vrátí. Sledováním odborného prostředí, konkurence, legislativy, vývoje obchodních a informačních technologií je naše společnost schopna pružně reagovat na potřeby zákazníků.

Kvalita prováděných služeb

Průběžně se snažíme snižovat počet reklamací a potenciální nekvalitu našich produktů a dodávat zákazníkům zboží a služby, které splňují všechny dohodnuté kvalitativní parametry. Reklamace nelze nikdy zcela eliminovat, avšak pouze jejich rychlá a operativní řešení pomohou ke spokojenosti zákazníků.

Zvyšování odborné způsobilosti pracovníků

Naše společnost disponuje vysoce kvalifikovanými a kompetentními pracovníky, kterým nabízí stálé pracovní příležitosti odpovídající jejich kvalifikaci. Nepřetržitým zvyšováním jejich odborné způsobilosti jsou vytvářeny předpoklady pro kvalitní uspokojování potřeb zákazníků.
Vedení společnosti vytváří vhodné podmínky pro kvalitní práci péčí o pracovní prostředí a infrastrukturu společnosti.

Zapojení pracovníků

Všichni pracovníci jsou seznámeni s dokumentací systému kvality v rozsahu svých činností, jsou si vědomi povinností vyplývajících z vyhlášené politiky kvality a jsou osobně angažováni na úspěšnosti společnosti. Jsou povinni platné postupy uplatňovat v praxi a v rámci svých odpovědností aktivně navrhovat opatření s cílem neustálého zlepšování systému kvality. Systém kvality je uplatněn v oblasti managementu řízení a odborné způsobilosti společnosti.

Politika kvality